ALGEMENE VOORWAARDEN ENRICH VISUALS

Artikel 1

Definities

 1. De vennootschap onder firma Enrich Visuals richt zich op het verlenen van zakelijke diensten met betrekking tot diverse content, grafische uitingen, webdesign, videografie en fotografie, een en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de (rechts)persoon die gebruikt maakt van de Diensten van Enrich Visuals en Enrich Visuals de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Enrich Visuals en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Enrich Visuals en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende grafische ontwerpen, (web)designs en fotografie en video’s, alsmede alle andere door Enrich Visuals ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.enrichvisuals.nl.

Artikel 2

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Enrich Visuals gesloten Overeenkomsten waarbij Enrich Visuals Diensten aanbiedt en levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Enrich Visuals overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 

DE OVEREENKOMST

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Enrich Visuals via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Enrich Visuals zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening of schriftelijk akkoord van de offerte.
 2. Als Enrich Visuals een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Enrich Visuals kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Enrich Visuals dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Enrich Visuals deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4

uitvoering van de overeenkomst

 1. Enrich Visuals zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Enrich Visuals heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Enrich Visuals de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Enrich Visuals worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Enrich Visuals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Enrich Visuals worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Enrich Visuals zijn verstrekt, heeft Enrich Visuals het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Enrich Visuals zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Enrich Visuals hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Enrich Visuals dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5

Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Enrich Visuals en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Enrich Visuals op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Enrich Visuals en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Enrich Visuals is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Enrich Visuals goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Enrich Visuals bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Enrich Visuals gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7

Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Enrich Visuals.
 2. Indien Opdrachtgever wenst te annuleren terwijl de werkzaamheden hebben aangevangen, is Enrich Visuals gerechtigd om het aantal reeds bestede uren en gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever wenst te annuleren en er door Enrich Visuals al Diensten zijn verricht en/of producten zijn geleverd, wordt er, met inachtneming van Lid 2, in gezamenlijk overleg naar een passende oplossing gezocht.

Artikel 8

Kosten en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Enrich Visuals heeft het recht voor aanvang van de opdracht een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. Enrich Visuals heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 5. Betaling geschiedt via bankoverschrijving, uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Enrich Visuals mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Enrich Visuals besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Het staat Enrich Visuals vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering niet heeft voldaan.

Artikel 9

Levering

 1. Het niet-tijdig leveren van Enrich Visuals is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Enrich Visuals is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. Daarnaast is Enrich Visuals niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een kleine fout of verschrijving aan de geleverde Dienst of het geleverde product.
 2. De levertermijn als genoemd kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Enrich Visuals nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
 3. Enrich Visuals is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 9 lid 2 van deze Algemene voorwaarden.
 4. Enrich Visuals is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Enrich Visuals is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Enrich Visuals is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Enrich Visuals voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Enrich Visuals aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Enrich Visuals met betrekking tot haar Diensten.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Enrich Visuals.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Enrich Visuals, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van personeel van Enrich Visuals zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Enrich Visuals, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Enrich Visuals overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Enrich Visuals heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 

Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Enrich Visuals kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13

Auteursrecht en intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door Enrich Visuals geproduceerde Diensten berusten uitsluitend bij Enrich Visuals.
 2. Opdrachtgever verwerft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de Dienst, dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever mag het exploitatierecht zoals genoemd in lid 2 van dit artikel nietoverdragen aan derden of in (sub)licentie geven, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient uitdrukkelijk overeengekomen te worden met Enrich Visuals.
 5. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Opdrachtgever en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Elk ander gebruik, dat niet onder lid 2 van dit artikel valt of niet is overeengekomen, is een inbreuk op het auteursrecht vanEnrich Visuals ter zake waarvan Opdrachtgever schadeplichtig is.
 7. De schadevergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoelt in lid 6 van dit artikel omvat het door Enrich Visuals geleden inkomensverlies en de door Opdrachtgever gemaakte winst en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht Enrich Visuals om vergoeding van de overige,  werkelijk geleden schade, te vorderen.

Artikel 14

Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan richard@enrichvisuals.nl of telefonisch te melden via 0683046040.

 

Artikel 15

Identiteit van enrich visuals

 1. Enrich Visuals is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73327743 en draagt btw-identificatienummer NL859463527B01. Enrich Visuals is gevestigd aan de Barneveldseweg 81 (6741LJ) te Lunteren
 2. Enrich Visuals is per e-mail te bereiken via info@enrichvisuals.nl of middels de Website enrichvisuals.nl en telefonisch op 06-83 04 60 40.

Artikel 16 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Enrich Visuals en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Enrich Visuals en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 17

Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadplegen via enrichvisuals.nl/algemene-voorwaarden.